Frågor och svar om ASF (FAQ)

Nedan visas vanliga frågor och svar från både deltagare/anställda i arbetsintegrerande sociala företag: 

 

Får man vanlig lön i ett socialt företag?

Ja, lönerna är satta enligt kollektivavtalen.

 

Hur går det med min försörjning i ett socialt företag?

Den som börjar i ett socialt företag behåller oftast den försörjning som hen hade

innan hen började i ett socialt företag, t ex aktivitetsstöd. När anställning sker

blir det lön istället.

 

Hur kan sociala företag gå runt ekonomiskt?

Precis som andra företag är det viktigt att företaget har kunder som köper

företagets varor eller tjänster. Många sociala företag har dubbla affärsidéer –

det vill säga att förutom de varor och tjänster som de säljer så säljer de också till

exempel arbetsträningsplatser.

 

Är sociala företag riktiga företag och är det riktiga jobb?

Ja, sociala företag är riktiga företag som säljer varor eller tjänster, betalar skatt

och är arbetsgivare.

 

Får sociala företag gå med vinst?

Ja, för att kunna utveckla företaget behövs vinst. Den återinvesteras dock

huvudsakligen i verksamheten och används till syftet med det sociala företaget

– att skapa anställningar.

 

När blir man anställd?

När en persons kompetens matchar företagets behov och det finns ekonomiska

möjligheter att anställa.

 

Snedvrider sociala företag konkurrensen?

Sociala företag har marknadsmässiga priser och det lönestöd som oftast följer

med individen kan även andra aktörer använda om de anställer personer som

har sådant stöd.

 

Utnyttjar inte sociala företag gratis arbetskraft?

Den anpassning som företaget behöver för att rusta människor till arbete är

omfattande . Att börja på ett socialt företag innebär ett planerat och väl

dokumenterat arbetsplatsförlagt lärande. I sociala företag ska det också finnas

dokumenterad reell möjlighet till inflytande – till exempel genom medlemskap.

Detta och att överskottet investeras i verksamheten är garantier för att sociala

företag inte utnyttjar arbetskraft.

 

Vem bestämmer i ett socialt företag?

I sociala företag ska det vara en hög grad av delaktighet. Hur den ser ut varierar

från företag till företag. I de allra flesta kan man bli medlem och därmed utöva

ett inflytande – till exempel genom att vara med i företagets styrelse eller bara

ha rösträtt.

 

Vem kan börja i ett socialt företag?

Sociala företag kan vara aktuella för personer som har svårt att få arbete och

vars svårigheter berättigar till någon form av lönestöd.

 

Hur ser sociala företag på egenerfarenhet?

Egenerfarenhet – alltså att själv ha erfarenhet från att ha svårt att få arbete –

kan vara en kompetens i ett socialt företag. Den som ”gjort resan” och har ett

arbete i ett socialt företag kan – om erfarenheten används rätt – bli en viktig förebild och

guide för nytillkomna.

 

Vad händer om man inte blir anställd?

Den som inte får anställning har med sig mer erfarenhet, kompetens, referenser

och nätverk och dessutom oftast en plan för hur hen kan gå vidare.

 

När slutar man på ett socialt företag?

När personen själv vill sluta eller när företaget inte har ekonomiska möjligheter

att fortsätta rehabiliteringen eller anställningen.

 

Är inte sociala företag beroende av bidrag från offentlig sektor?

Sociala företag har dubbla affärsidéer och därför två olika kundgrupper, dels

offentlig sektor som köper till exempel rehabilitering och arbetsträning, dels

kunder på den marknad som köper varor och tjänster som produceras i

företaget. Sociala företag är framförallt uppdragstagare, inte bidragstagare – som skriver kontrakt

och upphandlas – precis som andra leverantörer till offentlig sektor – inte

bidragstagare.

 

Vad gör sociala företag med sin vinst?

Vinsten används för att utveckla företaget eller starta nya företag med samma

syfte.

 

Vad är skillnaden mellan arbetsintegrerande sociala företag och andra

aktörer som erbjuder arbetsträning, rehabilitering och LSS?

Det är just att de är arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga

affärsverksamheter med syfte att skapa arbete för personer som haft

svårigheter. De ska också erbjuda en hög grad av delaktighet, vinsten ska

återinvesteras och de ska vara fristående från offentlig sektor.