Mål 4 Projektet har skapat fler och hållbara karriärvägar för individen

Detta ska hända:

  • Deltagarna har erbjudits en process från bidrag till lön.
  • Deltagarna och ledare upplever att utbildning och handledning gett kompetens som skapat möjlighet till anställning för deltagarna.
  • Övergripande kommunikationsstrategi har givit att myndigheter/deltagare känner till och nyttjar SF och dess möjligheter (erbjudanden för individen.)

Deltagarprocessen

Deltagare rekryteras utifrån identifierat behov i befintliga sociala företag eller till nya sociala företag.

Den övergripande processen är att individen ”rustas” för anställning, får vägledning och orientering, för att få en plats inom befintligt socialt företag eller i en ny verksamhet. En planering görs för deltagarens kompetensutveckling. Hen har möjlighet att parallellt delta i någon av de kurser som erbjuds via vuxenutbildningen och vid behov SFI.

Det första steget i karriärplaneringen handlar om att individen får möjlighet att pröva sin förmåga och sitt intresse för sociala företag genom att vara på ett SF med handledarstöd under en kartläggningsperiod. Syftet är att undersöka om SF passar individen, om hen trivs och vill fortsätta, och i så fall vilka insatser som kommer krävas för att individen ska kunna bli anställd i verksamheten. Deltagare, det sociala företaget och myndigheten bestämmer tillsammans om individen stannar kvar på företaget eller om andra insatser är mer lämpliga efter periodens slut. I kartläggningsfasen kommer individens förmåga att mötas utifrån några i förväg bestämda indikatorer.

Det andra steget är arbetsförberedelse då individen tränar på företagets arbetsuppgifter och ökar förmågan att möta yrkeslivets krav. Deltagandet sker efter 100 % av den egna förmågan. Deltagarna har stöd av verksamhetsledare/karriärstödjare. Parallellt steg är utbildning vilken har fokus att ge individen adekvat fackkunskap för att lära sig arbetet väl och kunna behålla en anställning. Områden som kan ingå är; utbildning inom respektive bransch, service och komplettering i språk. I slutet av denna process deltar individen i ”skarpa” uppdrag som följs upp för att förbereda för anställning.

Deltagaren lämnar projektet när praktik övergår i anställning.