Mål 6 Projektet bryter den könsmässiga snedrekryteringen till sociala företag

Så här ska det bli!

  • Projektet har varit lika attraktivt och effektivt för båda könen
  • Resurser ges likvärdigt till båda könen.
  • De ingående företagen har jämställdhetspolicy med konkreta handlingsplaner
  • De befintliga företagen har fått bättre balans mellan könen i arbetsgruppen 2018.

 

Utbildningarna har gett deltagarna ökad kunskap om könsroller

Utgångsläge

Analysen visade att sociala företag i högre grad attraherar kvinnor än män. Risken finns att män slutar tidigare. Å andra sidan motverkas kvinnors anställningar genom att de verkar ha svårare att få tillgång till insatser som lönebidrag, anställningsstöd och nystartsjobb.

Vi kommer att finslipa strategierna så att fler män rekryteras och följa upp vilka myndighetsinsatser de olika könen får.