Västra Göteborg vill handla av föreningar och kooperativ

Nu bjuder stadsdelsnämnden i Västra Göteborg in kooperativ och föreningar att komma med sina förslag på hur deras tjänster och kompetens kan vivikautveckla stadsdelen. Det kan öppna dörren för kooperativa cykeltransporter, dagverksamhet för äldre på olika språk eller föreningsdrivna friskvårdssatsningar till exempel. Stadsdelen är den första stadsdelen som tar tydliga steg mot ett tätare ekonomiskt samarbete med föreningslivet. Olof Olsson och Viveka Nordh är är lotsar som ska hjälpa initiativen rätt.

De senaste åren har Göteborgs Stad arbetat aktivt för stärka samarbetet med föreningslivet. Tanken är att den utvecklingskraft och det engagemang som idéburna organisationer har bättre ska tas tillvara. Arbetet har bland annat resulterat i ett “råd” där företrädare från staden, såsom kommunalråd och tjänstemän möter företrädare från föreningar, kooperativ och samfund. Rådet har också tagit fram en Överenskommelse, Idékom, där principer för samarbetet beskrivs.
Västra Göteborg är första stadsdel att ta fram en handlingsplan för hur stadsdelen kan utvecklas med hjälp av “social ekonomi” (föreningar och kooperativ) och i slutet av januari bjöd man in föreningar, kooperativ och samfund till ett informationsmöte. Intresset var stort. Flera av Coompanions medlemmar, som Karriär-Kraft, Pling, CASA Berget och Vägen ut! kooperativen var på plats.

Olof Olsson,  som är en av stadsdelens två lotsar som ska stötta föreningar som har idéer idéer, berättar:
– Det finns en uttalad politisk vilja att stödja “social ekonomi”. Orsaken till detta är att denna sektor är en viktig aktör inom välfärdsområdet.
 De har kunskaper som kan bidra till kommunens arbete och kan också komplettera vår egen verksamhet. Vi tror, från kommunens sida, att detta kan öka kvaliteten på våra tjänster och att det kan bli  mer för medborgarna att välja på. Ett ännu effektivare sätt att använda våra skattepengar.

De områden som förvaltningen prioriterar är barn, utbildning, förutsättningar för arbete och hälsa/hållbarhet. Och om man har idéer inom något eller några av dessa områden och förvaltningen vill köpa tjänster av t ex en förening så kan det ske genom direktupphandling t ex om det rör upphandlingar upp till 100 000  eller genom “Idéburet Offentligt Partnerskap” som kan användas när initiativet kommer från social ekonomi och på ett område där det inte finns “en marknad”. I initiativet ingår också att de som är intresserade av att erbjuda sina tjänster får stöd i att bli upphandlade. Här kommer bland annat de två lotsarna, Olof Olsson och Viveka Nordh in.

Ser ni några svårigheter?

– Lagstiftningen inom upphandlingsområdet är något som kan sätta käppar i hjulet. Och vi måste utveckla och etablera samarbetet med social ekonomi, säger Olof Olsson.

– Nu står vi inför en spännande testperiod där vi tillsammans får utveckla, utvärdera och upptäcka nya sätt att göra saker tillsammans, tillägger kollegan Viveka Nordh.

Vad gör man om man är en förening eller ett kooperativ som vill erbjuda sina tjänster till förvaltningen?

Man är välkommen att kontakta oss lotsar, Olof Olsson, tel 031-365 70 02 eller  Viveka Nordh, 031-366 56 24.